Interview Haalbaarheidsstudie Duurzame Warmte Gemeente Tiel

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Greenvis heeft als adviesbureau veel ervaring met warmtenetten, zowel haalbaarheidsstudies als ontwerpstudies en engineering van warmtenetten.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Uitgangssituatie is verduurzamingsopgave als onderdeel van gemeentelijke warmtetransitie. Beschikbaarheid van industriële restwarmte die vrij eenvoudig kan worden gewonnen is een belangrijke drijfveer om deze oplossing te onderzoeken. Daarnaast zijn er kansen om dit samen te laten gaan met renovatie/sanering van gebouw energiesystemen van woningcorporaties.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Voucher heeft het financieel mogelijk gemaakt om deze studie te doen, anders had Niacet/gemeente deze studie niet uit laten voeren. Daarnaast ervaart men tijdens het gesprek een duidelijke meerwaarde om van de opgebouwde kennis van Saxion te profiteren voor een eventueel vervolgtraject.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Qua technologie gaat het om het winnen van restwarmte uit de koeltorens via gaswassing met een nageschakelde warmtewisselaar. De warmte wordt vervolgens via een bovengrondse warmteleiding naar een warmtestation getransporteerd die de basis vormt voor het warmtenet. Voor het warmtenet zijn 3 scenario’s onderzocht waarin de omvang van het distributienet en het benodigde bronvermogen toeneemt in de opeenvolgende scenario’s.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Voor dit project is de haalbaarheid gebaseerd op beschikbare data en kennis die aanwezig is bij Greenvis. Voor het slagen van het project komt men nu in een fase waarin de gemeente zijn rol moet ontdekken als regisseur/facilitator. Het maken van afspraken met de bronleverancier (Niacet) en met de belangrijkste afnemers (woningcorporaties, enkele scholen) is een volgende stap. Ook zal een exploitant gezocht gaan worden voor de daadwerkelijke aanleg van het warmtenet.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
De gemeente heeft nog wel behoefte aan meer inzicht in mogelijke fallback bronnen, zoals warmte uit effluent van een RWZI, ondiepe en diepe geothermie. Dit om meer zicht op de risico’s en de beheersing daarvan te krijgen. Ook dat is onderdeel van mogelijke vervolgstappen. Daarnaast is de gemeente nog zoekend naar een eigen rol hierin en hoe dit in te vullen.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
De impact op de regio is direct te merken door de verduurzaming en het van het gas afhalen van een wijk of meerdere grote afnemers in Tiel en draagt bij aan de verduurzamingsopgave. Daarnaast kan het bijdrage aan de uitstraling van de fabriek van Niacet in de regio.

Een mogelijk uitkoppeling van restwarmte zoals van Niacet kan zeker op andere plekken worden toegepast, want dergelijke fabrieken met restwarmte in de nabijheid van woonwijken en er veel meer in Nederland.

naar de haalbaarheidsstudie