Interview Haalbaarheidsstudie Almelo: Warmtenet Windmolenbroek

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Cogas beheert meerdere warmtenetten en biedt collectieve warmteoplossingen aan en wil graag weten hoe het bestaande warmtenetwerk kan worden uitgebreid op een duurzame manier. Uitkoppeling van restwarmte van bedrijven is één van de manieren om dit te kunnen bewerkstelligen.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Er is een aansluiting voor dit warmtenet, nu is Cogas bezig met de verduurzaming van de bron. Groot gedeelte was nog op aardgas. Dat is nu 80% biogas, vanuit biomassa, plus een klein piekgedeelte met nog aardgasmogelijkheid. Met koud weer wordt dat aangespoord.  Verduurzamingsslag in het ketelhuis geweest en er is overcapaciteit gevonden toen, dat was de aanleiding. Daarnaast aardgasvrije wijken ontstaan in de buurt, dat is de globale aanleiding.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Een samenwerkingsverband in de regio met kennisinstituten, daarmee kunnen we leerpunten eruit halen, niet alleen een onderzoek. WiEfm is meer dan alleen funding. In de toekomst: het concept is prima, maar geen zicht op partners, hoe dat gaat verlopen, daar kan WiEfm wellicht in de toekomst nog mee helpen. Euregio concept is goed. Elkaar helpen en versterken is goed.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Er zijn vier verschillende clusters onderzocht voor woonwijken, bedrijventerreinen en andere grote afnemers zoals het ziekenhuis, de woonboulevard en het Polmanstadion.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Wetgeving wordt aangepast. Transporteur en leverancier, nieuwe wetgeving die zegt dat netwerkorganisaties alleen transport mogen doen, de rest moet een andere organisatie doen, een knip ertussen. Wij moeten kijken naar hoe we dat doen. Wat valt er onder de noemer optimalisatie, is de backbone groot genoeg? Kunnen nieuwe klanten erop aansluiten? Voornamelijk wetgeving die ons beperkt, belemmering. Op zoek naar een organisatie voor de producerende rol. De regels zijn aangepast en de markt moet het oppakken, maar marktpartijen pakken het niet echt op.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
We gaan ermee verder. We gaan ook in gesprek met het ziekenhuis. Er zijn veel overschotten en vragen na hoe kunnen we dat op elkaar afstemmen. Er komt een vervolgonderzoek op drie dingen. Ten eerste gaan we de markt uitvragen voor een organisatie voor de producerende rol en de transporterende rol, dan krijgen we partijen in beeld. Die drie rollen mogen wij niet allemaal vervullen. Tweede is inbreiding optimalisatie, grenzen wetgeving opzoeken. Derde is grote industriële klant met vragen op korte termijn in gesprek te kunnen over hoe we uitwisseling kunnen doen tussen ziekenhuis en woonwijken, warmte-uitwisseling. In de zomer koudevraag bij het ziekenhuis en in woonwijken warmtevragen of andersom.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
De aanpak vanuit aardgasvrij maken is anders. We hebben niet overal een bestaand warmtenet liggen. Het is overdraagbaar, de manier waarop wij dit met mensen bespreken en burgers laten participeren kan overal. Procesaanpak kan worden gekopieerd.

naar de haalbaarheidsstudie