Interview Haalbaarheidsstudie Wezep: Verwarmen met aardappelrestwarmte

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Gemeente heeft initiatief getoond, maar Tauw in de realisatie (andere entiteit) Gemeente kon voor de helft garant staan en daardoor is het project financieel haalbaar geworden.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Het zwembad werd met gas verwarmt: 230.000 m3 gas, 4.410 GJ warmte. Door de aanleg een CO reductie van 410 ton.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
WiEfm warmtevoucher heeft geholpen met het onderzoek voor het ontwerp van de warmtewisselaar.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn diverse gesprekken gevoerd met gemeente, CelaVita en SFN, met als conclusie dat de toepassing van de warmte in het zwembad een voor alle partijen bespreekbare optie is.

Terugkerende vraag is echter geweest welke partij de warmtewinning en –levering voor haar rekening wil en kan nemen. Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek heeft Tauw besloten hier risicodragend in op te treden en de warmte te winnen uit het rioolwater en verkopen aan Sportfondsen Oldebroek.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Er is gekeken naar warmtewinning uit afvalwater van Cela Vita. Een alternatieve warmtebron zou zonnecollectoren kunnen zijn, maar dat kwam kostentechnisch niet uit. Voor dagen met overschot aan warmte moet een WKK aan worden gelegd.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
De grote hoeveelheid zetmeel die in het afvalwater aanwezig is zorgt ervoor dat de filters frequent moeten worden gereinigd. Tauw heeft een oplossing ontworpen dat uitgaat van drie separaat werkende buizen, waardoor het systeem in geval van reiniging niet hoeft te worden stilgelegd.

In het weekend neemt de hoeveelheid warm water af is de fabriek gesloten. Er is gekozen voor twee rioolbuffers bij het zwembad om de weekendperiode te overbruggen.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Het systeem is inmiddels gebouwd en in gebruik genomen. Verwarming vindt plaats met aardgas (tot voor kort jaarlijks 230.000 m3). Het zwembad wil in de toekomst geheel overgaan op laagtemperatuur verwarming. Uitgedrukt in CO2 geeft deze manier van verwarmen jaarlijks een CO2-reductie van circa 410 ton, wat gelijk staat aan de besparing van het volledige CO2-verbruik (energie, vervoer) van 53 huishoudens (Milieucentraal).

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Het herhalingspotentieel is groot. Sportfondsen Nederland kijkt nu naar een van de andere 300 zwembaden die het beheert om industriele restwarmte toe te passen. En ook diverse gemeente die zwembaden (ver)bouwen tonen interesse voor de benutting van restwarmte en energiebesparing. De verwachting is dat in de zwembadensector de komende vijf jaar voor minimaal 50 zwembaden een positieve business case voor restwarmte mogelijk is, al dan niet via riool-, grond- en oppervlaktewater. In Nederland is Tauw nu ook bezig om in de Bilt het zwembad te verduurzamen met behulp van oppervlaktewater.

Ook heeft het impact op de regio, omdat er een initiatief is om de sporthal ook aan te sluiten op de restwarmte van Cela Vita. Hierdoor wordt gebruik van restwarmte in schakeling ook mogelijk voor gebouwen met een kleinere warmtevraag.

 

naar de haalbaarheidsstudie