Interview Haalbaarheidsstudie Culemborg: ThermoBello

 

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Thermo-Bello beheert als lokale energiecoöperatie een bestaand warmtenet Eva/Lanxmeer. De bron hiervoor is drinkwater met een warmtepomp in het gebouw van het drinkwaterbedrijf. Enkele grote afnemers in de wijk zijn bij de start van dat warmtenet niet meegenomen en dit onderzoek richt zich op uitbreiding van het warmtenet voor 4 scholen + zwembad aan/rondom de Multatulilaan.

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Huidige warmtenet voor woningen heeft bron vanuit waterleiding pompstation. Daar staat een warmtepomp van 750 kW met thermische buffer en piekketels. De studie voor WIEfm is gericht op uitbreiding van het net/nieuw net met een nieuwe bron: effluent van RWZI vanuit de persleiding tussen RWZI en afvoer op oppervlaktewater.

Hiermee ontstaat dus een tweede warmtenet specifiek voor de scholen en het zwembad. Aanvoertemperatuur van het net ca. 60-65 graden. Op basis van energiescan door Ernst van Tongeren (gemeente Culemborg) is deze temperatuur vastgesteld als minimum voor de bestaande radiatoren van de scholen. De scholen hebben in de zomer geen warmtevraag, de sporthal heeft wel een (beperkte) warm watervraag maar dit kan met electroboilers worden gedaan. Het zwembad heeft altijd een warmtevraag van 40-45 graden, maar in de winter aanzienlijk meer dan in de zomer.

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Naast de financiële bijdrage van WiEfm is de betrokkenheid van onderzoeksinstellingen er belangrijk voor Thermo Bello, zij kunnen wellicht helpen met het maken van bepaalde doorrekeningen bij scenario’s of voor een vervolg.

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Huidig techniek voor warmtenetten plus het gebruik van effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie die zich op de grens van de wijk bevindt.

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Bereidheid scholengemeenschappen en zwembad (bestaat nog maar 3 jaar) om mee te doen. Zwembad heeft weinig tot geen ruimte om te investeren. Dus de gemeente zal hierin doorslaggevend zijn. Scholengemeenschappen zullen tijd nodig hebben. Waterschap willen wel meewerken maar risico is voor Thermo Bello. Dus Thermo-Bello moet dan de effluent leiding (asbestcement) openmaken.

Business case vanuit de studie:

  • kosten en baten liggen dicht bij elkaar dus het project kan niet goed uit. Schaalgrootte is eigenlijk wat te klein, er is veel meer effluent beschikbaar, veel kosten voor relatief weinig thermisch vermogen.
  • Er is voldoende input om een business case op te stellen.

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Project interessant genoeg om door te gaan. Overleggen met de partijen (Lek en Linge, gemeente, waterschap). Voor de scholen loopt nu een studie naar verduurzaming. Voor zwembad verder overleg met gemeente. Voor gemeente wordt dit een hoofdpijn dossier i.v.m. lage subsidies maar relatief hoge kosten. Nieuwe investering ligt gevoelig. Investeringsplan wordt binnen ca. 2 jaar verwacht.

Kortom, er blijven uitdagingen liggen om het geheel rendabel te krijgen. Wat kunnen de deelnemers zelf via de bijdrage aansluitkosten (BAK) bijgedragen en in hoeverre willen de scholen en het zwembad nu wel de stap zetten? Ook is informatie over subsidies nog niet voldoende onderzocht.

Intentieverklaring getekend door gemeente en waterschap, nu nog door de scholen en dan kan er geïnvesteerd worden. Daarnaast wordt er nu een kerk bijgebouwd en dus nog meer druk op de ketel om hiermee door te gaan. Aansluiting van een nieuwbouw moskee wordt daarin ook overwogen.

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Uit het onderzoek blijkt dat het effluent meer dan voldoende warmte kan leveren. De investeringskosten zijn in relatie tot de warmteafzet hoog. Een uitgebreider tweede net is gewenst. Er bestaat de mogelijkheid om een moskee die verder op in de wijk nieuw wordt gebouwd aan te sluiten. De kosten in verband met het aanleggen van de lange buis naar de moskee maakt de business case er niet beter op. Het doortrekken van de leiding vanaf de moskee naar een andere wijk is een aantrekkelijke optie, ware het niet dat daar onlangs een geheel vernieuwd gasnet is aangelegd.

Dit project kan op meerdere plekken gerealiseerd worden, want er zijn meer afvalwaterleidingen die door gebouwd gebied lopen.

 

naar de haalbaarheidsstudie