Interview Haalbaarheidsstudie Almelo:

Welke ervaring heeft u al eerder opgedaan met warmtenetten of collectieve warmteoplossingen?
Cogas beheert meerdere warmtenetten en biedt collectieve warmteoplossingen aan en wil graag weten hoe het bestaande warmtenetwerk kan worden uitgebreid op een duurzame manier. Uitkoppeling van restwarmte van bedrijven is één van de manieren om dit te kunnen bewerkstelligen. Vanuit het bedrijfsleven in Almelo werd bij Cogas aangegeven dat er restwarmte nuttig zou kunnen worden ingezet voor de energietransitie. Dit project is een stuk groter dan Vriezenveen, de route ernaartoe is hetzelfde via de Provincie.

 

Wat was de uitgangssituatie? (waarom is een nieuwe warmtevoorziening nodig? Gaat het om een nieuwbouw- of renovatieproject, andere aanleiding b.v. vernieuwing van riolering etc., wat zijn de beweegredenen om naar een alternatief voor aardgasverwarming te zoeken?)
Aanleiding is hetzelfde als bij Vriezenveen, dus initiatief bij provincie om industriële restwarmte onder de loep te nemen voor toepassingen. Daarnaast ook roep vanuit het bedrijfsleven dat restwarmte zou kunnen worden toegepast.

 

Waarom heeft u ervoor gekomen om een WIEfm warmtevoucher aan te vragen en te gebruiken om de warmtevoorziening te verduurzamen? Welke bijdrage heeft de warmtevoucher van WiEfm voor het project gehad? Wat zou WiEfm voor het project in de toekomst kunnen betekenen?
Voor Cogas is dit een goede manier van financieren en de uitstraling van het project heeft hiermee duidelijk meerwaarde. Ook de kennisdeling is van belang, omdat WiEfm in de toekomst ook nog mee kan kijken voor een vervolgproject of de inzet van kennis via Saxion.

 

Welke technologieën/scenario’s zijn er in het kader van WIEfm onderzocht?
Er zijn zes warmteclusters in verschillende wijken: daarbij wordt gekeken in welke wijk grootverbruikers zitten en wat het algemene verbruik is en welke bron dichtbij.

 

Welke voorwaarden, belemmeringen en kritische succesfactoren heeft u gezien in het project en liggen nog in het verschiet?
Eindverbruik en temperatuur is belangrijk, waar zet je de warmtepompen neer en welk type eindverbruikers zijn er, bouwjaar van de gebouwen. Dat moet allemaal aan elkaar geknoopt worden. Warmte voor vergisting of gebouwde omgeving. Op restwarmte zit geen SDE+ subsidie, groengas niet en dit maakt gebruik van het huidige net, duurder en meer overlast. Geen straat die opengebroken wordt. Minder detaillering in Almelo t.o.v. Vriezenveen.

 

Welke varianten worden op dit moment gerealiseerd of hoe gaat het project verder? Wat verwacht u als vervolgstap? Wat zijn de voordelen t.o.v. andere ontwikkelingen?
Uitbreiding mogelijk met vier andere bronnen: ForFarmers, Bolletje, Biomassaketel COGAS, RWZI. Afname kan in centrum of andere woonwijken.

Stakeholders positief, voldoende bronnen, aanleg simpel door tracé naast doorgaande weg. Uitrol complex door groot leveringsgebied, uitwerking nodig. Aanbevelingen nu: oriëntatie rol Cogas, scope afnemers uitbreiden, intentieverklaringen, financiering bij provincie, projectteam vormen, verfijnen business case. Hierbij ook cluster, dit jaar investeringsvoorstel voor eerste twee scenario’s: Bornsestraat en Nijenrees, deels flats en deels particulieren.

 

Welke impact heeft het project voor de regio? Is een dergelijk project overdraagbaar en toe te passen op andere locaties?
Grotere impact. 15-20.000 huishoudens. Daarnaast is het project overdraagbaar, want restwarmte dat lokaal beschikbaar is kan je gebruiken, je kijkt heel regionaal.

 

naar de haalbaarheidsstudie